Skip to main content
Platforma Civikos së bashku me Zyrën për Qeverisje të Mirë – ZQM në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës kanë lehtësuar zbatimin e Strategjisë së parë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017.
Sekretariati i Platforma Civikos ka monitoruar zbatimin e kësaj strategjie, ku përmes infografikave më poshtë janë paraqitur të arriturat kryesore dhe sfidat në zbatim të strategjisë për katër objektivat strategjike.