Skip to main content

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit (Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo), më 05 nëntor 2021, në një tryezë të përbashkët me shoqërinë civile dhe strukturat koordinuese të konsultimeve me publikun në nivel qëndror e lokal, lansoj “Kornizën për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimet me publikun për periudhën 2021 – 2025”.

Nga kjo kornizë janë nxjerrë rekomandime se si institucionet duhet të përmirësojnë zbatimin e standardeve minimale për gjithë përfshirje të publikut në punën e saj.

Përgaditja dhe publikimi i kësaj kornize u mundësua me mbështetjen e Misionit të #OSBE-së në Kosovë. “Kornizën për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimin publik për periudhën 2021 – 2025″ gjeni të bashkëngjitur në linkun http://konsultimet.rks-gov.net/…/News/KORNIZA%20-SHQIP.pdf