Skip to main content

Korniza ligjore për kontraktim të shërbimeve – LIGJI Nr. 04/L-081 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-17 PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE (Infografikë).