GRUPI TEMATIK 3

Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike

Abide Osmani

Shoqata për mirëqenien e gruas "Monsig”

Adriatik Llugiqi

Kuvendi i të Rinjve të Kosovës

Agmie Osmani

Organizata për Integrim dhe Zhvillim Social - “Follow Up”

Avni Avdiu

Aktivist

Bekim Hoxha

Aktivist

Bind Skeja

Qendra për Informim dhe Përmirësim Social

Brikena Berisha

Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

Erblina Dinarama

Shtëpia e Sigurtë

Etleva Malushaj

Rrjeti i Grave të Kosovës

Fitore Rexhepi

Fondacioni Lumbardhi

Gentina Jusufi

Balkan Sunflowers

Rreze Hoxha

OJQ TOKA

Sebahate Beqiri

Down Syndrome Kosova

Shemsije Seferi

OJQ ALMA