Skip to main content

CiviKos ne kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse është duke vazhduar ti mbështes organizatat nga rajoni i Prizrenit, si të avokojnë me media në ekspozim të korrupsionit. Kjo punëtori është pjesë e serisë së punëtorive mbi mësimin e aplikueshëm në realitet, ku organizatat e shoqërisë civile janë duke mësuar se si ta monitorojnë prokurimin publik në nivel lokal, dhe si të avokojnë me media duke e monitoruar një kontratë reale.

Kjo seri e punëtorive është duke vazhduar në 7 regjione të Kosovës.