Skip to main content

Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Paneli i përbërë nga znj.

Krenare Sogojeva Dermaku – Komisionere e AIP-së, Qerkin Berisha – Ekspert i angazhuar dhe Dardan Kryeziu – Drejtor i Programeve në Platforma CiviKos, diskutuan për të drejtat e garantuara nga Ligji për Qasjen në Dokumente Publike dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndër të tjera, u diskutuan edhe implikimet e këtyre ligjeve për sektoret e ndryshme, zbatueshmërinë e tyre në nivel lokal dhe thellimin e bashkëpunimit të AIP-së me qeverisjet lokale, sektorin privat, organizatat joqeveritare dhe qytetarët.

Ky aktivitet është mbështetur nga National Endowment for Democracy.