Skip to main content

Gjatë takimit me Zyrën për Qeverisje të Mirë, dhe përfaqësuesen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të diskutuar rreth aktiviteteve të Objektives 3 të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023. Pandemia e ka vështirësuar zhvillimin normal të aktiviteteve të parapara me plan të punës.

Civikos së bashku me partnerët mbeten te përkushtuar në realizim të objektivave strategjike të parapara me Strategji.