Projekti

Tehnička pomoć za CiviKos o politikama SPN/FT

Podizanje svesti i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da rade s vlastima na zakonu o SPN/FT i politikama smanjenja rizika za banke. Jedan sastanak više zainteresovanih strana održan je u novembru 2021. sa Centralnom bankom, Udruženjem banaka i organizacijama civilnog društva kako bi se razgovaralo o izazovima sa kojima se OCD suočavaju kada su u pitanju privatne banke. Ova aktivnost je održana u bliskoj saradnji sa KCSF. CiviKos je omogućio učešće organizacija civilnog društva u izradi Administrativnog uputstva o korisničkom vlasništvu. Doprinos je dao KCSF uz učešće drugih OCD – Kosovski pravni institut je dao doprinose za pravni okvir. Predstojeće aktivnosti: Jedno mišljenje OP-ED će biti objavljeno o vlasništvu korisnika i organizacijama civilnog društva. KCSF i KLI su kontaktirani za ovu aktivnost do danas. Projekat će se završiti 30. novembra 2021. godine. << Natrag