Poziv za izražavanje interesa - Selekcija 5 NVO koje će služiti kao regionalne kancelarije za CiviKos Platformu

Informacije o projektu

CiviKos Platforma (www.civikos.net) je inicijativa organizacija civilnog društva na Kosovu koja je formirana kako bi promovisala pozitivno okruženje za saradnju između formalnog sektora civilnog društva i državnih institucija na Kosovu. CiviKos Platforma se neprestano razvija i trenutno ima preko 150 članica organizacija civilnog društva, posvećena je produbljivanju saradnje među organizicajama članicama, kao i sa državnim vlastima i ostalim relevantnim akterima u razvoju civilnog društva na Kosovu.

CiviKos Platforma sprovodi projekat „Radimo zajedno u cilju postizanja produktivnog odnosa u radu između civilnog društva i vlasti na Kosovu, Druga faza“, projekat pod upravom Kancelarije Evropske unije na Kosovu koji finansira Evropska unija i su-finansira FES Kancelarija na Kosovu. Glavni cilj projekta je doprinos dobroj vladavini, evropskim integracijama i energičnom civilnom društvu na Kosovu kroz omogućavanje dobre saradnje između civilnog društva i vlasti na Kosovu.

Radi sprovođenja aktivnosti na projektu, posebno aktivnosti koje se odnose na usluge pružanja informacija o saradnji između civilnog društva i Vlade, CiviKos Platforma želi da ostvari blisku saradnju sa svojim članicama širom Kosova.

CiviKos Platforma će osnovati pet regionalnih kancelarija (Peć, Gnjilane, Mitrovica, Prizren, Uroševac), dok će Sekretarijat CiviKosa služiti kao nacionalna kancelarija u Prištini. Nacionalna i regionalne kancelarije su informativni centri koji pružaju povratne i opšte informacije (štampa, audio, video) o sveukupnom procesu civilnog učešća kao i o posebnim partnerstvima, dijalogu i konsultacijama koje vodi CiviKos ili neka druga OCD uz podršku CiviKos Platforme. One istovremeno rade na poboljšanju okruženja za formalnu saradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti.

Odabrane nevladine organizacije će se angažovati inicijalno na period od 6 meseci, uz mogućnost produžetka ugovora.

OPŠTI USLOVI

NVO koja se prijavljuje mora da ispuni sledeće uslove:

  • mora biti organizacija članica CiviKos Platforme,
  • mora biti legalno registrovana organizacija,
  • mora imati administrativne i upravljačke kapacitete da sprovodi aktivnosti,
  • prethodno iskustvo u sprovodjenju aktivnosti u oblasti propagiranja i zastupanja, nalaženja sredstava za aktivnosti i razmene informacija,
  • ima dovoljno ljudskih resursa da može da sprovodi zadatke,
  • ima dobar pristup zajednici,
  • posvećenost radu sa CiviKos Platformom.

PRIJAVA

NVO treba da preda kratku prijavu (predlog za usluge informisanja) sa konceptom (najviše 2 strane) u kojima treba da se napravi kratak pregled i opis sledeća četiri aspekta:

1. Odredjeni izazovi ili problemi u regionu kojima treba da se bavi kroz sprovodjenje platforme za razmenu informacija sa regionalnim NVO, uključujući do koje mere postoji potreba za delovanjem.

2. Vizija i koncept koji region ima u vidu za ovo sprovođenje, uključujući konkretne predviđene promene za koje želi da dobije strateški savet.

3. Očekivana dodatna vrednost od službe podrške CiviKos Platforme, uključujući potrebu za savetima, idejama, doprinosu, premošćavanju karika koje nedostaju i davanje odgovora na pitanja radi primene celokupne strategije.

4. Regionalna posvećenost i težnja da se sprovedu pristup i strateške preporuke CiviKos Platforme za bolju saradnju između civilnog društva i Vlade.

Molimo vas da u prijavi dostavite sledeća dokumenta:

Predlog za usluge informisanja (Word dokument od 2 strane) sa prilozima:

1. Potvrda o registraciji NVO.

2. Bankovni detalji NVO.

3. Bitne preporuke u vezi sa sličnim projektima koje je prethodno sprovodila NVO koja se prijavljuje.

4. Biografija (Curriculum vitae) predloženog koordinatora regionalne kancelarije.

Pravila za prijavu:

- Potpuna prijava se predaje u elektronskoj verziji.

- Navedite region sa kojim bi NVO želela da radi.

- Pitanja u vezi sa prijavom se mogu postavljati samo putem e-maila.

- Prijave poslate nakon isteka roka i/ili bez potpune dokumentacije se neće uzimati u obzir.

- Prijave se mogu slati na srpskom, albanskom ili engleskom jeziku.

Potpuna dokumentacija se predaje putem e-maila na adresu: info@civikos.net najkasnije do 29. maja 2015. u 12:00 po lokalnom vremenu.

<< Natrag