Proces izbora dva članova u Savetu

Savet za sprovođenje  Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015.  Savet ima 29 članova, 14 predstavnika Vlade Republike Kosova i 15 predstavnike civilnog društva. Od predstavnika civilnog društva, jedan je imenovan od Platforme CiviKos dok 14 drugih su izabrani  od samih organizacija civilnog društva.

Zbog dobrovoljnog ostavka dva člana civilnog društva, Platforma CiviKos poziva sve aktivne NVO-e na Kosovu da nominuraju svoje članove. Ovaj poziv nije ograničen samo za organizacije članice CiviKos Platforme.

Da bi odabrali dva predstavnika civilnog društva u Savetu, pozivaju se aktivne OCD-a na Kosovu da nominiraju svoje predstavnike. Poziv nije ograničen samo za organizacije članove CiviKos Platforme.

Da  bi nominirala  kandidata / kinju  , OCD-a treba da podnesu  sledeća dokumenta :

1.    Obrazaca  za  nominiranje, potpisanog od ovlašenog predstavnika  OCD-a;
2.    Biografiju nominiranog/e   kandidata/kinje  ;
3.    Uverenje  o registraciji  NVO –a  ili neki dokument koji dokazuju aktivnost neformalne mreže ;

Kompletirana dokumenta  se predaju neposredno  ili putem pošte na adresi  Platforma CiviKos, UL. Bedri Pejani 7/a, 10000 Priština , najkasnije  do 21 septembra 2015.

<< Natrag