Proces glasanja za izbor dva nova članova od strane civilnog društva u Savetu

Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog  predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos i  od jednog predstavnika Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije Premijera (KDU/KPM) proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Svi nominirani kandidati ispunjavaju  potrene  kriterijume i uvršteni  su u konačni spisak za glasanje.

Ovom prilikom Platforma CiviKos javno javlja o otvaranju procesu glasanja. Sve registrovane OCD mogu glasati za svoje omiljene kandidate u roku od 5 dana od početka procesa glasanja, od 28. septembra do 3. oktobra 2015. Svaka organizacija može glasati za 2 kandidata od liste kandidata koji su na glasačkom listiću.

Glasači mogu glasati putem emaila, redovne pošte ili lično u kancelarijama CiviKos-a. Tokom glasanja emailom ili redovnom poštom, organizacije koje glasaju trebaju poslati popunjeni glasački listić i kopiju certifikata registracije NVO-a. Tokom ličnog glasanja u kancelariji CiviKos-a, organizacije trebaju podneti kopiju certifikata registracije NVO-a kao i glasački listić da ubace u kutiju za glasanje u kancelariji CiviKos-a. Anonimno glasanje može se uraditi samo putem glasanja u CiviKos kancelariji.

Proces glasanja biće organizovano i vodiće se od komisije koja će se sastojiti of osoblja Sekretariata CiviKos Platforme, određeno of Izvršnog Direktora CiviKos-a. Posle završetka termina za glasanje,  komisija Sekretariata CiviKos Platforme će izbrojiti glasačke listiće da utvrdi koji kandidat/nja je uzeo/la najveći broj glasova. 2 kandidata koji uzmu najviše glasova biće odabrani kao predstavnici OCD u Savetu. Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova među sobom, mesto odabranog od strane OCD u Savetu biće određen u žrebu među njima.

Da bi nadgledali proces brojanja glasova, Platforma CiviKos pozvaće kao posmatrače sve OCD koje su nominirale, aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Odeljena za registraciju NVO-a i predstavnike KDU.

Kriterijumi za organizacije koje  glasaju za nominirane kandidate

Pravo da glasaju za nominirane kandidate imaju sve registrovane OCD  na osnovu Zakona o slobodi udruživanja u NVO , koje imaju certifikat registracije NVO-a.

Glasački listićkao i biografije kandidata  se može preuzeti ovde.

Gasanje se vrši na email votimi@civikos.net ili info@civikos.net

Za bilo kakvo pitanje oko ovog procesa odabira, kontaktirate sa Platformom CiviKos putem emaila na info@civikos.net ili putem telefona 038 224 904.

<< Natrag