POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Savet za sprovođenje  Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015.  Savet ima 29 članova, 14 predstavnika Vlade Republike Kosova i 15 predstavnike civilnog društva. Od predstavnika civilnog društva, jedan je imenovan od Platforme CiviKos dok 14 drugih su izabrani  od samih organizacija civilnog društva.

Zbog ostavka tri člana civilnog društva, ovaj poziv je za izbor tri nova članova od strane civilnog društva u Savetu.

Da bi odabrali tri predstavnika civilnog društva u Savetu, pozivaju se aktivne OCD-a na Kosovu da nominiraju svoje predstavnike. Poziv nije ograničen samo za organizacije članove CiviKos Platforme.

Da  bi nominirala  kandidata / kinju  , OCD-a treba da podnesu  sledeća dokumenta :

Obrazaca  za  nominiranje, potpisanog od ovlašenog predstavnika  OCD-a;
Biografiju nominiranog/e   kandidata/kinje  ;
Uverenje  o registraciji  NVO –a  ili neki dokument koji dokazuju aktivnost neformalne mreže ;

Kompletirana dokumenta  se predaju neposredno  ili putem pošte na adresi  Platforma CiviKos, UL. Bedri Pejani 7/a, 10000 Priština , najkasnije  do 26 februara 2016. godine.

OCD  koje vrše nominiranja i nominirani kandidati  treba da ispune osnovne kriterijume, kao što su definisani u Obrascu za nominiranje. Nakon završetka nominiranja ,  panel koja se sastoji od jednog  predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos , jednog član odbora CiviKos-a  i  od jednog predstavnika Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije Premijera (KDU/KPM) proveriće da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Svi kandidati za koje se  konstatuje  da ispunjavaju  potrene  kriterijume biće uvršteni  u konačni spisak za glasanje.

Odmah nakon određivanja konačnog spiska za glasanje, CiviKos Platforma će javno javiti o procesu glasanja i postaviće na svojoj internet stranici zvanični glasački listić. Sve registrovane OCD mogu glasati za svoje omiljene kandidate u roku od 5 dana od početka procesa glasanja. Svaka organizacija može glasati za 3 kandidata od liste kandidata koji su na glasačkom listiću.

Glasači mogu glasati putem emaila, redovne pošte ili lično u kancelarijama CiviKos-a. Tokom glasanja emailom ili redovnom poštom, organizacije koje glasaju trebaju poslati popunjeni glasački listić i kopiju certifikata registracije NVO-a. Tokom ličnog glasanja u kancelariji CiviKos-a, organizacije trebaju podneti kopiju certifikata registracije NVO-a kao i glasački listić da ubace u kutiju za glasanje u kancelariji CiviKos-a. Anonimno glasanje može se uraditi samo putem glasanja u CiviKos kancelariji.

Proces glasanja biće organizovano i vodiće se od komisije koja će se sastojiti of osoblja Sekretariata CiviKos Platforme, određeno of Izvršnog Direktora CiviKos-a. Posle završetka termina za glasanje,  komisija Sekretariata CiviKos Platforme će izbrojiti glasačke listiće da utvrdi koji kandidat/nja je uzeo/la najveći broj glasova. 3 kandidata koji uzmu najviše glasova biće odabrani kao predstavnici OCD u Savetu. Ako dva kandidata imaju isti broj glasova među sobom, mesto odabranog od strane OCD u Savetu biće određen u žrebu među njima.

Da bi nadgledali proces brojanja glasova, Platforma CiviKos pozvaće kao posmatrače sve OCD koje su nominirale, aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Odeljena za registraciju NVO-a i predstavnike KDU.

Da bi se odražavala  društvena raznolikost i raznolikost civilnog društva na Kosovu, podstiće se  nominiranje  žena, pripadnika manjina i marginalizovanih grupa.

Obrazac za nominiranje  se može preuzeti sa sajta www.civikos.net

Za bilo kakvo pitanje oko ovog procesa odabira, kontaktirate sa Platformom CiviKos putem emaila na info@civikos.net ili putem telefona 038 224 904.

<< Natrag