Prvi trening regionalnih centara Platforme CiviKos

08.07.2015 u kancelarijama Platforme CiviKos je održan trening sa organizacijama koje su dobili pravo da vode regionalnim centrima Platforme CiviKos.

Nakon  osnovanja pet regionalnih centara širom Kosova: u Peći, Gnjilanu, Mitrovici, Prizrenu i Uroševcu, Platforma CiviKos je organizovala obuku sa predstavnicima ovih centara da bolje razumeju funkcionisanje i usluge za članove u odgovarajućim centrima.

Obuka pre svega imala je za cilj da informiše o ulozi i odgovornosti regionalnih centara, načinu informisanja o celokupnom procesu građanskog učešća i mehanizmima za zagovaranje i učešće u donošenju odluka. Trening je vodila Tina Divjak iz mreže CNVOS iz Slovenije i Tatjana Hvala iz regionalnog centra Boreo iz Slovenije, koje su podelile svoje iskustvo  u osnovanju regionalnih centara u Sloveniji.

Organizacije koje će služiti kao regionalni centri Platforme CiviKos su: u Uroševcu - INPO, u Gnjilanu - Network of Peace Movement (NOPM), u Mitrovici - Communiti Building Mitrovica (CBCG), u Peć – Syri I Vizionit I u Prizrenu - EKOS Sani.

<< Natrag