Sadri Rrmoku - Kosovski Institut za Lokalnu Samoupravu (KLGI)

Sadri Rrmoku – kratka biografija

Sadri Rrmoku je rođen 6. februara 1988. godine u Podujevu, završio je studije u Prištinskom Univerzitetu "Hasan Prishtina", Filozofski Fakultet u Odseku Političkih Nauka.

U 2013. godini bio je suosnivač nevladine organizacije "Make A Difference", koja je u svojem fokusu imala tretiranje tema koje se vezuju sa omladinom. Tokom ovog perioda bio je angažovan kao koordinator projekta "Akademija za Aktivne Građane", koordinator projekta "Omladina na raskrsnici, koji je izbor", i istraživač izveštaja "Protok Migracije Kosovara u Pravcu Evrope". Takođe je tokom ovog perioda doprineo u procesu izrade Zakona za Jačanja Omladine.

U 2016. godini je počeo sa angažovanjem u Kosovskom Institutu za Lokalnu Upravu - KLGI, u poziciji Koordinatora Programa. Tokom angažovanja u Institutu KLGI, bio je uključen u radnu grupu za izradu i implementaciju Strategije bezbednosti zajednice, Strategije lokalnog ekonomskog razvoja, kao i u procesu izrade Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Takođe je učestvovao u monitorisanju zakona Ministarstva javne uprave koji proizilaze iz Evropske Agende - ERA. Trenutno je angažovan u radnoj grupi za izradu podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o imovini i u podršci Strategiji regionalnog razvoja.

 

Kosovski institut za lokalnu samoupravu (KLGI) - kratki opis

Kosovski institut za lokalnu samoupravu (KLGI) je think - tank institut, namenjen poboljšanju efikasnosti i efektnosti lokalne uprave na Kosovu.  Kosovski institut za lokalnu samoupravu (KLGI) je osnovan već pet godina (2008) od strane stručnjaka lokalne uprave. KLGI je profesionalna institucija, međunarodni model koji se angažuje da zemlja uspešno prevaziđe procese integracije u Evropske Unije.

KLGI ima za cilj da doprinese nastavku procesa reformi po pitanjima lokalne uprave i unapredi decentralizovani sistem vladavine, sa posebnim osvrtom na povećanje pružanja odgovornosti i razvoju kapaciteta na opštinskom nivou.

Fokus Instituta KLGI je na demokratskoj konsolidaciji i dobrom funkcionisanju institucija na lokalnom nivou, u vezi sa savremenom praksom i trendovima.

U ovoj perspektivi, KLGI je aktivan kroz istraživanje, zastupništva, umrežavanja, savetodavanje za javne propise, izgradnju kapaciteta i druge oblike podrške lokalnim vlastima.

Institut KLGI uspeo je izgraditi održivo partnerstvo i saradnju sa lokalnim institucijama, međunarodnim i regionalnim organizacijama.

Tokom ovih godina rada, KLGI je sarađivao sa Ministarstvom za lokalnu upravu, resornim ministarstvima, agencijama, regionalnim kompanijama i skoro svim Kosovskim opštinama, uključujući i one manjinske.

<< Natrag