Dren Puka - Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF)

 

Dren Puka je Direktor za istraživanja i Zastupništvo u Kosovskoj Fondacija za Civilno Društvo (KCSF). On je odgovoran za sprovođenje dve glavne i redovne studije za civilno društvo, Kosovski Indeks Civilnog Društva, Matriks monitorisanja za prikladne uslove za razvoj civilnog društva. U okviru KCSF, Dreni je tokođe dizajnirao programe izgradnje kapaciteta OCD o temama koje se vezuju sa rukovođenje organizacija civilnog društva i učešća u izradi propisa. On je zajednički pripremio i vodi metodologiju za praćenje minimalnih standarda za proces javnih konsultacija. Kao predstavnik civilnog društva, bio je član radne grupe za izradu prve Strategije za saradnju vlade sa civilnim društvom, koja predstavlja položaj civilnog društva u radnoj grupi za izradu podzakonskih akata Zakona o slobodi udruživanja u NVO, i trenutno je deo radne grupe za izradu nacrta koncepta za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma.

U periodu 2007-2009. bio je deo Kosovskog omladinskog saveta (KYC), gde je bio angažovan u osnivanju saveta učenika u srednjim školama na Kosovu, i povećanju učešća devojčica i dečaka u javnom životu. Od 2010. pa do 2012. godine bio je koordinator Civikos platforme, odgovoran za upravljanje Platformom, proširenje članstva i predstavljanje CiviKos Platforme u telima javnih vlasti. Magistarske studije je završio u Univerzitetu u Rochesteru u Njujorku, smer Propisi Obrazovanja. Autor je Kosovskog indeksa civilnog društva 2018, Matriks praćenja stanja životne sredine za razvoj civilnog društva i koautor knjige „Razvoj civilnog društva u bivšim jugoslovenskim državama od 1980. godine (The Development of Civil Society in the Countries on the Territory of the former Yugoslavia Since the 1980s: The Development of Civil Society in Kosovo since 1999.)

 

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) je nezavisna neprofitna organizacija koja podržava razvoj civilnog društva i inicijative koje promovišu demokratsku kulturu i odgovore na socio-ekonomske potrebe Kosova, sa posebnim fokusom na doprinos procesu integracije u Evropskoj Uniji.

KCSF, kroz svoje tri jedinice, Jedinica Rigrantovanja, Jedinica za istraživanje i zastupanje, kao i Centar za NVO, bavi se:

- Izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva; istraživanje; analize i publikacije za sektor civilnog društva; zastupništvo za poboljšanje okruženja u kojem civilno društvo deluje na Kosovu; izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za proces evropskih integracija;

- Izgradnja kapaciteta javnih zvaničnika, studenata i drugih zainteresovanih strana za proces evropskih integracija; informisanje i podizanje svesti o procesu evropskih integracija; promovisanje regionalne i evropske saradnje civilnog društva; istraživanje, analiza i publikacije o procesu evropskih integracija; debate i javne rasprave o pitanjima vezanim za EU;

- Finansiranje projekata civilnog društva kroz preraspodelu donatorskih sredstava.

Neke od glavnih aktivnosti KCSF-a tokom zadnje 3 godine koje se odnose na razvoj civilnog društva su: upravljanje šemom grantova za civilno društvom švajcarske vlade (DSP 2), Luksemburga, Norveške i Kanade, šema grantova za inicijative zastupništva od organizacija u zajednici, itd.; Centar KCSF-a, koji redovno pruža informacije i izgradnju kapaciteta za organizacije civilnog društva i druge zainteresovane strane; pruža direktan doprinos unapređenju pravnog okvira za učešće civilnog društva u radu Vlade; zastupanju i olakšavanje dijaloga između Evropske Komisije i civilnog društva na Kosovu; koordinacija predstavljanja pozicije civilnog društva u procesu izrade Zakona o slobodi udruživanja NVO; Inicira i vodi grupu za zastupanje od oko 300 organizacija civilnog društva kako bi se sprečila krađa kapitala NVO kroz izmene i dopune Zakona o NVO.

 

<< Natrag