Takimi i parë i këshillit

Këshilli për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile mbajti mbledhjen e parë inauguruese 15.10.2014 në Prishtinë. Ky Këshill do të jetë një mekanizëm për zbatimin e Strategjisë dhe zhvillimit të bashkëpunimit të Qeverisë së Kosovës me Organizatat e Shoqërisë Civile në Kosovë. Takimi u kryesua nga Sekretari i Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Fitim Krasniqi dhe Valdete Idrizi, përfaqësuese e CiviKos. "Si një Këshill që përbëhet nga më shumë anëtarë të shoqërisë civile në vend se nga Qeveria e Kosovës, unë jam i bindur në sukses, efikasitet dhe produktivitet të saj.

Unë personalisht do të angazhohet me të gjitha kapacitetet tona personale, administrative dhe profesionale të Qeverisë së Kosovës, "tha Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit, Fitim Krasniqi. Nga ana tjetër, Valdete Idrizi, Drejtoreshë Ekzekutive e Platformës CiviKos duke u referuar në Memorandumin e bashkëpunimit e nënshkruar ndërmjet OSHC-ve dhe Qeverisë në vitin 2007 duke thënë se "Unë dua të theksoj se angazhimet e bëra nga Qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit e Shoqërisë Civile që e nënshkruan Memorandumin e bashkëpunimit kanë filluar të zbatohen.

Ne jemi të angazhuar në ndërtimin e demokracisë, qytetarisë aktive, pluralizëm, të drejta të njeriut, mundësi të barabarta, transparencë, punë ndër-sektoriale, zhvillimi të qëndrueshëm dhe bashkëpunim. " Këshilli është themeluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e tij më 02.04.2014 dhe është i përbërë nga 29 anëtarë, 14 prej të cilëve janë nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe 15 anëtarë nga Shoqëria Civile. Strategjia e Qeverisë për bashkëpunim me shoqërinë civile ka identifikuar katër objektivat kryesore të bashkëpunimit: - Sigurimi dhe forcimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit - Një sistem ndërtimi i kontraktuese shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile - Një sistem ndërtesë dhe kriteret e përcaktuara për të mbështetur financiarisht OSHC, dhe - Promovimi i një qasje të integruar ndaj vullnetarizmit zhvillimit. Rregullorja e punës së Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile u miratua në këtë takim, dhe është marrë vendim për krijimin e grupeve të punës, në bazë të katër objektivave të identifikuara në Strategjinë e Qeverisë për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013- 2017.

<< Kthehu mbrapa