Projektet

Zbutja e ndikimit të pandemisë COVID-19 në OSHC-të që ofrojnë shërbime

Objektivat e Projektit: Hartimi i praktikave ekzistuese për kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të dhe mbështetja e Këshillit për bashkëpunim me shoqërinë civile për të adresuar sfidat dhe nevojat në kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të Donatorët: Trusti Ballkanik për Demokraci dhe Fondi Gjerman Marshall Aktivitetet e Projektit : Vlerësimi i nevojave të OShC-ve ofruese të shërbimeve në Kosovë. Hartimi i shërbimeve që ofrojnë OSHC-të Sjellja e praktikave evropiane për kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të Mbështetja e grupit të punës për kontraktimin e shërbimeve përmes seminareve dhe rekomandimeve të politikave. << Kthehu mbrapa