Projektet

Programi për Angazhimin e Qytetarëve

Programi për Angazhim Qytetar është një projekt pesë-vjeçar i dizajnuar për të mbështetur OShC-të që të krijojnë konstituencat përmes një qasje me qytetarët në qendër, diversifikojnë bazën e resurseve dhe partnerëve, ndikojnë në ndryshim duke lidhur akterët e ndryshëm përreth zgjidhjeve zhvillimore të drejtuara në nivel lokal, dhe për të përmirësuar llogaridhënien e qeverisë. Aktivitetet: • Krijimi i grupeve tematike të shoqërisë civile; • Komunikimi dhe shtrirja e rregullt tek anëtarët e CiviKos me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së shoqërisë civile në implementimin e Strategjisë dhe forcimit të bazës konstituive të saj; • Krijimi i kanaleve formale dhe të rregullta të komunikimit ndërmjet Platformës CiviKos dhe Sekretarëve Gjeneral; • Monitorimi i implementimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile. << Kthehu mbrapa