Projektet

Përforcimi i zërave lokalë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive

Objektivat e Projektit: Rritja e bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve lokale dhe qytetarëve për adresimin e nevojave dhe sfidave në nivel lokal në gjashtë komunat e fokusit (Prizren, Dragash, Ferizaj, Gjilan, Viti, Lipjan). Donatori: National Endowment Democracy Aktivitetet e Projektit: Takime të përbashkëta ndërmjet OSHC-ve lokale dhe qytetarëve – me fokus në këshillat e fshatrave në të gjashtë komunat e synuara. Promovimi i punës së anëtarëve të CiviKos që operojnë në gjashtë komunat e synuara. Shfaqja e historive të suksesshme të bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve dhe qytetarëve. Takime publike të organizuara ndërmjet këshillave vendorë dhe të fshatrave në të gjitha bashkitë e synuara me qëllim promovimin e rolit dhe rëndësisë së OSHC-ve lokale. << Kthehu mbrapa