Projektet

Ndihmë për Platformën CiviKos- Përgatitja e planit të veprimit të Strategjisë së re të Qeverisë

Ky projekt u financua nga TACSO.

Qëllimi i kontratës: Qëllimi i kësaj kontrate ishte organizimi i takimeve konsultuese me shoqërinë civile në 7 rajone të Kosovës për përgatitjen e Strategjisë së re për bashkëpunim ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë.

Kohëzgjatja: Dhjetor 2016 - Shkurt 2017

<< Kthehu mbrapa