Projektet

Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 2

Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team.

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit ishte Promovimi i SDG-4 – Sigurimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive për të mësuar gjatë gjithë jetës,  në punën e shoqërisë civile.

<< Kthehu mbrapa