Projektet

Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 1

Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team.

Qëllimi i projektit: Promovimi i SDG-ve në punën e shoqërisë civile duke organizuar aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve të OShC-ve në promovimin e SDG-ve dhe monitorimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e agjendës së SDG-ve.

<< Kthehu mbrapa