Mospranim i përgjegjësisë

Kjo uebfaqe është prodhuar me ndihmën e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmbajtja e kësaj uebfaqe është përgjegjësi vetëm e CiviKos-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret si pasqyrim i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian.

  • MATRICA E MONITORIMIT

    Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

    Matrica
  • Antarësohu