• MANUALI I POLITIKAVE DHE PROCEDURA TË PRAKTIKËS

  Shkarko
 • Procesverbali i Kuvendit Vjetor të Platformës CiviKos 2015

  Shkarko
 • Statuti i Platformës CiviKos

  Shkarko
 • Objektivat strategjike të Platformës CiviKos 2015-2017

  Shkarko
 • Rregullorja e Punës për aktivitetet e CiviKos

  Shkarko
 • Rregullorja e Bordit te CiviKos

  Shkarko
 • Kodi Etik i Civikos

  Shkarko
 • Certifikata e numrit fiskal

  Shkarko
 • Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Qeverisë dhe Platformës CiviKos

  Shkarko
 • MATRICA E MONITORIMIT

  Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

  Matrica
 • Antarësohu