Dren Puka

Dren Puka është Drejtor për Hulumtim dhe Avokim në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Ai është përgjegjës për udhëheqjen e dy studimeve kryesore dhe të rregullta për shoqërinë civile, Indeksi Kosovar i Shoqërisë Civile, Matrica e monitorimit për ambientin e favorshëm për zhvillim të shoqërisë civile. Poashtu, në KCSF Dreni ka dizajnuar programet për ngritje të kapaciteteve të OShC-ve në temat që kanë të bëjnë me qeverisjen e organizatave të shoqërisë civile dhe pjesëmarrjen në hartim të politikave. Është bashkë hartues dhe udhëheqës i Metodologjisë për Monitorim të Standardeve Minimale për Procesin e Konsultimit Publik. Si përfaqësues i shoqërisë civile, ai ka qenë pjesë e grupit punues për hartimin e Strategjisë së parë për bashkëpunim të Qeverisë me shoqërinë civile, ka përfaqësuar pozicionin e shoqërisë civile në grupin punues për hartimin e akteve nënligjore të Ligjit për Liri të Asocimit në OJQ, dhe aktualisht është pjesë e grupit punues për hartimin e Koncept Dokumentit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit.

Në periudhën 2007-2009 ka qenë pjesë e Këshillit Rinor Kosovar (KYC) ku është angazhuar në themelimin e këshilleve të nxënësve në shkollat e mesme të Kosovës, dhe në rritjen e pjesëmarrjes së vajzave dhe djemve në jetën publike. Nga viti 2010 deri në vitin 2012 ka qenë kordinator i Platformës Civikos, dhe përgjegjës për menaxhimin e Platformës, zgjerimin e anëtarësisë dhe përfaqësimin e Platformës CiviKos në trupat e autoriteteve publike. Studimet e magjistraturës i ka përfunduar në Universitetin e Rochesterit në New York, drejtimi Politika të Edukimit. Është autor i Indeksit Kosovar të Shoqërisë Civile 2018, Matricës për monitorim për ambientin e favorshëm për zhvillim të shoqërisë civile, si dhe bashkë-autor i librit Zhvillimi i Shoqërisë Civile në Shtetet e ish Jugosllavisë nga viti 1980 (The Development of Civil Society in the Countries on the Territory of the former Yugoslavia Since the 1980s: The Development of Civil Society in Kosovo since 1999.)

 

<< Kthehu mbrapa