THIRRJE E HAPUR - Përzgjedhja e përfaqësuesve të shoqërisë civile në grupin punues për Strategjinë e Komunikimit të procesit të integrimit Evropian

Ministria e Integrimit Evropian për ta hartuar  Strategjinë e Komunikimit të procesit të integrimit Evropian,  në zbatim të standardeve minimale për konsultim  publik fton përfaqësuesit e shoqërisë civile të nominojnë anëtarë për të qenë pjesë e këtij grupi. Përfaqësuesit e shoqërisë civile në  grupin punues për Strategjinë e Komunikimit të procesit të integrimit Evropian do të nominohen dhe zgjedhen nga vet organizatat e shoqërisë civile, ndërsa i gjithë procesi do të organizohet nga Platforma CiviKos në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian (MIE). 

Nga shoqëria civile, si anëtarë të këshillit do të përzgjedhen 6-8 anëtarë, varësisht prej përfaqësimit dhe të sigurohen së paku nga një anëtarë për secilën nga fushat në vijim:
1.    Procesi i Integrimit Evropian, liberalizimi i vizave dhe MSA në përgjithësi
2.    Kriteret politike (demokracia dhe sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe të minoriteteve, bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar)
3.    Kriteret ekonomike (stabiliteti makroekonomik, zhvillimi i sektorit financiar, funksionimi i ekonomisë së tregut, konkurrenca, etj.)
4.    Standardet Evropiane (tregu i brendshëm, liria e lëvizjes, prokurimi publik, arsimi, bujqësia, ambienti, energjia, transporti, statistikat,  etj.) si dhe
5.    Në komunikimin e fushave të lartëpërmendura.

Për më shumë informata shkarkoni thirrjen këtu.

<< Kthehu mbrapa